Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

FAQ

Info /

FAQ 2021 

– Vi har samlet de mest stillede spørgsmål og svar. 

FAQ 2021
Siden er senest opdateret d. 21. april 2021

 

Er det realistisk at gennemføre næste års festival?

Der er ingen tvivl om, at intet er, som det plejer at være. Den danske festivalbranche er præget af stor usikkerhed. Men som det ser ud nu, har myndighederne ikke givet et påbud om afholdelse af dette års Heartland. Derfor er vi gået i gang med planlægningen.

Vi ved endnu ikke, hvordan verden ser ud til maj, derfor følger vi nøje myndighedernes anbefalinger og råd. Vi tager situationen meget alvorligt og arbejder på at skabe rammer for en festival, hvor alle er sikre og trygge.

 

Kan festivalen afvikles som normalt og hvordan?

Vi ønsker at skabe en udgave af Heartland, som vi alle kender den. Men vi må også indrømme, at vi står på ukendt land. Vi arbejder og vil arbejde med nogle alternative og bæredygtige løsninger, der kan imødekomme den virkelighed, vi alle står overfor. Præcis, hvad disse løsninger indbefatter, kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige meget om. Men vi vil løbende dele initiativer og løsninger med jer, som vi sammen med myndighederne og vores kollegaer i musikbranchen bliver klogere på.

 

Hvilke forandringer kan jeg forvente for Heartland 2021?

Verden er i øjeblikket en anden, end vi kender den – vi skal derfor også vænne os til at være samlet på nye måder. Det betyder også, at dette års festival på nogle punkter vil være anderledes end de forrige år. Vi har afsat omfattende ekstra ressourcer til at tage de nødvendige forbehold for at sikre, at de anbefalinger som myndighederne kommer med, vil blive overholdt, så alle kan føle sig sikre og trygge.

 

Hvordan forholder I jer til Sundhedsstyrelsens anbefalinger?

Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens anbefalinger nøje, og sammen med myndighederne og vores kollegaer i live-branchen arbejder vi på at finde løsninger, for at afholdelsen af Heartland 2021 kommer til at ske under ansvarlige og sikre forhold, så både gæster og artister kan føle sig trygge.

 

Hvad kan I som arrangør gøre for at forebygge smitte, såfremt Covid-19 fortsat er en del af vores hverdag ved afholdelse af festivalen?

Heartland har som festivalarrangør ansvaret for at skabe en god og tryg festivaloplevelse for alle besøgende – gæster såvel som artister. Vi arbejder derfor på nuværende tidspunkt på at udvikle alternative løsninger i samarbejde med myndighederne, der skal skabe trygge og sikre rammer ved afviklingen af Heartland 2021.

Vi tager situationen med Covid-19 alvorligt, og vil naturligvis følge alle retningslinjer der anbefales af myndighederne.

 

Hvornår kan jeg købe billet til heartland 2021?

Hold dig opdateret her på hjemmesiden eller via vores sociale medier, hvor vi deler nyheden så hurtigt som muligt. Indtil da har du mulighed for at købe en Heart Voucher, som kan bruges til alle billettyper til Heartland 2021. Læs mere her.

 

Kan mine billetter refunderes, hvis festivalen i 2021 bliver aflyst?

Du vil have mulighed for at få refunderet din billet, i tilfælde af at festivalen aflyses helt (såfremt myndighederne kommer med et påbud). En mulig refusion vil foregå gennem Ticketmaster og vil blive meldt ud i forbindelse med en eventuel aflysning. Skulle det ende med en aflysning af festivalen 2021 vil det forsat være muligt at overføre billetten til Heartland 2022.

 

Hvilke billetter gælder automatisk til Heartland 2021?

Har du beholdt din billet fra 2020 vil din(e) billet(ter) automatisk gælde til Heartland 2021 – det omfatter partout-, dags-, camping-, hotel-, bus- og parkeringsbilletter. Har du købt TicketFast billet (print selv), kan du downloade billetten med 2021 dato her.

 

Kan jeg bytte min 1-dagsbillet til en anden festivaldag?

Ja, når dagsprogrammet for 2021 offentliggøres vil det være muligt at ombytte eksisterende dagsbilletter til den dag, du skulle ønske at deltage.

 

Bliver programmet det samme på Heartland 2021, som det skulle have været i 2020? 

Vi kan ikke garantere samme program i 2021 som i 2020 – men vi arbejder hårdt på at sammensætte sommerens program og glæder os meget til at præsentere jer for det så snart som muligt.

 

Hvad er en Heart-Voucher?

Heart-Voucheren fungerer som et gavekort, hvor du selv kan bestemme, hvor meget du betaler. Heart-Voucheren kan bruges på alle billettyper til Heartland 2021, der sælges via Ticketmaster.

 

Hvad med billetter til restaurant- og madoplevelser?

Da vi desværre endnu ikke kender FOOD-programmet for 2021, er billetter til mad- og restaurantoplevelser på Heartland 2020 automatisk blevet refunderet af Ticketmaster.

 

Kan jeg regne med, at Heartland 2020-festivalbilletter købt af privatpersoner også gælder til Heartland 2021?

Hvis dit billetkøb er foretaget gennem Ticketmasters Fan Guarantee, behøver du ikke at foretage dig yderligere, da billetten dermed automatisk vil være gyldig til Heartland 2021. Hvis din billet ikke er købt gennem Fan Guarantee, kan Ticketmaster ikke garantere dens gyldighed – men regn som udgangspunkt med, at billetten er gyldig, hvis du har købt den af en person, du har tillid til.

 

Er det vigtigt, at mit eget navn står på billetten, hvis jeg beholder den?

Nej, navnet på billetten har ingen betydning, da det kun er stregkoden, der benyttes ved ombytning til armbånd.

English version

Is a festival in 2021 realistic?

There is no doubt that nothing is as it used to be, and the entire music and the festival industry is affected by uncertainty. But for now, the Danish authorities have not served an enforcement notice or any other restrictions affecting this summer’s festival. Therefore we are planning to carry through with a fantastic festival in 2021.

We want to underline the fact that we take the current situation very seriously, and we will handle the planning of the forthcoming festival within a framework where everyone can feel safe.

 

Can the festival carry through as usual and how?

We want to create a Heartland festival, as we know it. But we also must admit that we find ourselves navigating unknown territory. We are working on creating alternative and lasting solutions that can meet the reality we all are facing right now. At this moment, we cannot say much about which solutions we intend to implement. We will continuously share the initiatives with you as we go along the process together with the authorises.

 

What changes can I expect for Heartland 2021?

The world is different than it used to be, and we have to get used to being gathered in new ways and formats. This means that this year’s festival on some points will be different than the previous years. We are using extra resources to make the necessary reservations to ensure all recommendations from the authorities so everyone can feel safe and so we can restrain the risk of infection and don’t risk infection chains across.

 

How do you respond to recommendations from the Danish Health Authority?

Naturally, we follow the recommendations from the Danish Health Authority closely, and together with the authorities and our colleagues in the live industry, we are working on solutions that will ensure a responsible and safe festival for guests and artists.

 

As a festival organizer, what can you do to prevent infection if Covid-19 is still a part of our everyday life when the festival takes place?

As a festival organizer, Heartland is responsible for creating a safe and sound festival experience for all visitors – guests as well as artists. We are working on alternative solutions that will ensure a safe environment at Heartland 2021.

We take the current Covid-19 situation very seriously and follow all recommended guidelines for keeping everyone safe and sound at the festival site.

 

When can I buy a ticket for Heartland 2021?

Stay updated via our website or follow our socials to receive the latest news on the matter. In the meantime, you can buy our Heart Voucher, which can be used for purchasing all tickets for Heartland 2021. Find further information here.

 

Can I get my ticket refunded if the festival in 2021 is canceled?

Yes, you will have the opportunity to get your ticket refunded in case the festival is canceled due to a cancellation enforcement notice from the Danish Health Authorities. All refunds will be handled by Ticketmaster and will be announced together with a potential cancelation of the festival. If the festival unluckily should be canceled, you will also have the opportunity to transfer your ticket to Heartland 2022.

 

Which tickets are automatically valid for Heartland 2021? 

If you have kept your ticket(s) from 2020 it/they will automatically be valid for Heartland 2021 – it includes partout, one day, camping, hotel, bus, and parking tickets. If you purchased TicketFast tickets, you can download tickets with 2021 dates here.

 

Can I exchange my one-day ticket for another festival day? 

Yes, when we announce the day program for 2021, you will have the opportunity to exchange existing tickets for the day you prefer to attend

 

Will the program from 2020 be the same at Heartland 2021?

We cannot guarantee the same program in 2021 as in 2020. But we are working hard to put together next year’s program and are excited to share it with you as soon as possible.

 

What is a Heart-voucher?

The Heart-voucher functions like a gift card, where you decide how much you want to pay. The Heart-voucher is usable for all ticket types for Heartland 2021, sold on Ticketmaster.

 

What happens to my tickets for restaurant and food experiences?

Since we still don’t know the FOOD-program for 2021, your tickets for food and restaurant experiences from Heartland 2020 have automatically been refunded by Ticketmaster.

 

Can I expect that Heartland 2020 festival tickets bought by a private person will be valid for Heartland 2021?  

If your ticket is purchased through Ticketmaster’s Fan Guarantee, your ticket is automatically valid for Heartland 2021. If your ticket is not purchased through Fan Guarantee, Ticketmaster can not guarantee the ticket’s validity. But in general, you should expect that your ticket is valid if you bought it from a person you trust.

 

Is it important that my name is on the ticket if I keep it?

No, the name on the ticket does not matter, as only the barcode is used when exchanging for a wristband.